ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 104-18.10.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ’αριθμ.104/18.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως ένα (01) έτος, ειδικοτήτων: 4 ΠΕ Ψυχολόγων, 4 ΤΕ/ΠΕ Κοιν.Λειτουργών, 2 ΠΕ Κοινωνιολόγων, 5 ΤΕ Διοικητικού

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 273/13-11-2023) για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών (τεσσάρων (4) Π.Ε Ψυχολόγων, τεσσάρων (4) Π.Ε/Τ.Ε Κοιν. Λειτουργών, δύο (2) Π.Ε Κοινωνιολόγων και πέντε (5) Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.