ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023)

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023) ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. ΠΡΩΤ 104/18-10-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Πρακτικό συνεδρίασης (Α.Π. 273/13-11-2023) για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών (τεσσάρων (4) Π.Ε Ψυχολόγων, τεσσάρων (4) Π.Ε/Τ.Ε Κοιν. Λειτουργών, δύο (2) Π.Ε Κοινωνιολόγων και πέντε (5) Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.