Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2023

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Τα Κέντρα Πρόληψης του ”Αθηνά Υγεία” στις 7 Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν προγράμματα και δράσεις πρόληψης για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο 2023
 
Σε 20 σχολεία Α’βάθμιας εκπαίδευσης, σε 50 ομάδες μαθητών. Συνολικά 815 ωφελούμενοι. Σε 10 ομάδες γονέων μαθητών Αβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά 200 ωφελούμενοι και σε 87 εκπαιδευτικούς.
 
Σε 20 σχολεία Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε 70 ομάδες μαθητών. Συνολικά 1550 ωφελούμενοι. Σε 285 γονείς μαθητών Β’βαθμιας εκπαίδευσης και σε 26 εκπαιδευτικούς.
 
Ενώ δόθηκαν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε 31 περιστατικά.
 
Τα προγράμματα και οι δράσεις έγιναν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 273/13-11-2023) για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών (τεσσάρων (4) Π.Ε Ψυχολόγων, τεσσάρων (4) Π.Ε/Τ.Ε Κοιν. Λειτουργών, δύο (2) Π.Ε Κοινωνιολόγων και πέντε (5) Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.